EnglishDeutschHrvatski

Na prijedlog Povjerenstva za provedbu Javnog natječaja za prijam kandidatkinja na Projektu „ZAŽELI, UKLJUČI SE, OSTVARI SE - VAŽNA SI!“, Gradonačelnik Grada Našica donio je

O D L U K U

o odabiru kandidatkinja na Projektu „ZAŽELI, UKLJUČI SE, OSTVARI SE - VAŽNA SI!“

I.

Temeljem Javnog natječaja za prijam u radni odnos (Klasa: 112-03/18-01/03, Urbroj: 2149/01-02/1-18-01) objavljenog 26. siječnja 2018. godine za potrebe projekta ''ZAŽELI, UKLJUČI SE, OSTVARI SE – VAŽNA SI! - GRAD NAŠICE“, izabrane su sljedeće kandidatkinje:

Rb.

Prezime i ime

Broj Bodova

 1.

BOJOVIĆ LIZIKA

38

 2.

KASAPOVIĆ ĐURĐICA

38

 3.

KOVAČEVIĆ MARICA

38

4. 

LEŠIĆ VERICA

38

5. 

MIHALJEVIĆ ANKICA

38

 6.

HEĆIMOVIĆ KATICA

37

 7.

LJUBAS LJILJANA

37

 8.

SUDARIĆ JASNA

37

 9.

PETROVIĆ KLEMENTINA

35

 10.

ŠIROKI ANKICA

35

 11.

TOMLJANOVIĆ ROMANA

35

12. 

BOCOR NEVENKA

33

13. 

ŠIMUNOVIĆ MIRA

33

14. 

BENOTIĆ EVICA

33

15. 

FERČEC ZDENKA

33

16.

PERIŠA SENKA

33

17. 

BOŠNJAKOVIĆ ZDRAVKA

32

18. 

CVIJETOVIĆ SLAVICA

32

 19.

DUNDOVIĆ SANDA

32

20. 

HRBAK ZDENKA

32

 21.

KRULJAC ARIANA

32

22. 

LALIĆ VERICA

32

23. 

MIHALJ ANA

32

 24.

PLEŠA VESNA

32

25. 

RONČEVIĆ DRAGICA

32

26. 

RONČEVIĆ EVICA

32

 27.

ŠIBALIĆ SANJA

32

28. 

TURJAK MIRJANA

32

29. 

DENDIS KATARINA

31

 30.

HLAVATI LJILJANA

31

31. 

ZUBAJ GORDANA

31

32. 

BABAJ LJILJANA

30

 33.

BRAJNOVIĆ DIJANA

30

34. 

KNEŽEVIĆ IVANKA

30

35. 

ŠARLIJA NADA

30

36. 

TOPOLOVEC KATICA

30

37. 

KEGLEVIĆ KATICA

29

38. 

KOŠ NADA

29

 39.

TONKOVIĆ JASMINKA

28

 40.

NEKIĆ-TRTICA MARINA

28

41.

BENOTIĆ MARICA

28

 42.

KORPAK BRANKICA

28

 43.

SABLJAK VESNA

28

 44.

TURČIĆ DRAGICA

28

45. 

BENOTIĆ MARIJANA

26

 46.

ERDEŠI BLANKA

26

47. 

GRABAR MONIKA

26

 48.

KLANICA MIRELA

26

 49.

VUČEMILOVIĆ – JURIĆ SUZANA

26

 50.

KURIC STANKA

26

II.

Gradonačelnik Grada Našica, s odabranim kandidatkinjama, sklopit će Ugovor o radu na određeno vrijeme (24 mjeseca) uz probni rad 3 mjeseca.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK:

Josip Miletić, mag.math.

Dokument objavljen (29.03.2018.)

Odluka od odabiru kandidatkinja na Projektu „ZAŽELI, UKLJUČI SE, OSTVARI SE - VAŽNA SI!“

 

 

zazeli1

Europski socijalni fond

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

G R A D N A Š I C E

Gradonačelnik

 

KLASA: 112-03/18-01/03

UR.BROJ: 2149/01-02/1-18-01

Našice, 25. siječnja 2018.

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-03-01/2-17-82, od 29. studenoga 2017. godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena“, Kodni broj: UP.02.1.1.05.0012, KLASA:, URBROJ:, od, te članka 48. stavka 4. podstavka 31. Statuta Grada Našica (“Službeni glasnik Grada Našica”, broj 6/09., 4/12., 1/13. i 2/13.-pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Našica objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme Projekt “ZAŽELI –program zapošljavanja žena”

ZAŽELI, UKLJUČI SE, OSTVARI SE - VAŽNA SI!”

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Gradu Našice za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta “Zaželi, uključi se, ostvari se - važna si!” – Grad Našice – radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju i/ili osobama s invaliditetom

 1. Broj traženih radnica: 50 osoba

 1. Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno – 24 mjeseca

 1. Radno vrijeme: puno radno vrijeme

 1. Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području Grada Našica.

 1. Opis poslova:

  • pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,

  • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,

  • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika,

  • pomoć pri oblačenju, svlačenju i održavanju osobne higijene korisnika,

  • pomoć u socijalnoj integraciji, posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, namirnica, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.),

  • pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo,

  • pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

 1. Kandidati moraju ispunjavati slijedeće uvjete za prijem u radni odnos:

  • punoljetnost,

  • hrvatsko državljanstvo,

  • nezaposlene žene bez obzira na duljinu prijave u evidenciji HZZ-a s naglaskom na žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, majka djece s 3 i više malodobne djece, majka djeteta s teškoćama u razvoju, majka djeteta oboljelog od malignih bolesti, majka djeteta udovica, samohrana majka.

  • nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.

 1. Prijavi na Javni natječaj kandidati su dužni priložiti:

  • zamolba za posao

  • životopis  (uz obveznu naznaku kontakt broja)

  • preslika osobne iskaznice

  • preslika dokaza o završenoj školi

  • potvrdu izdanu od HZZ kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih   osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Javnog poziva)

  • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu izdane od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

  • vlastoručno ispunjenu i potpisanu Izjavu o pristanku na osposobljavanje  (može se preuzeti na stranicama Grada Našica www.nasice.hr ili osobno u Gradu Našicama, Trg dr. Franje Tuđmana 7).

Sve informacije o natječaju mogu se dobiti putem maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

NAPOMENA:

Odabrane kandidatkinje obvezne su pohađati i završiti program osposobljavanja.

Trajanje radnog odnosa – dvadeset i četiri mjeseca uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.
Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu predočiti u izvorniku.

Osobe koje se prijavljuju na Javni natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu:

Grad Našice, Trg dr. Franje Tuđmana 7, 31500 Našice,  putem pošte ili osobno, u roku od 15 dana, od dana objave natječaja na oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u zatvorenoj koverti, s naznakom:

Za natječaj – ZAŽELI, UKLJUČI SE, OSTVARI SE – VAŽNA SI” – Grad Našice“.

Podnositeljice su u životopisu dužne naznačiti kojoj skupini iz točke 6. pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu (npr. za žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu.)

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Javni natječaj će biti objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Grada Našica – www.nasice.hr.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nakon raspisanog natječaja ne mora se izvršiti odabir kandidata, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju oglasa.

GRADONAČELNIK:

Josip Miletić, mag.math.

 

Dokumenti su objavljeni 26.01.2018. godine i mogu se skinuti ovdje:

- Izjava o osposobljavanju

- Javni natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme Projekt “ZAŽELI –program zapošljavanja žena” “ZAŽELI, UKLJUČI SE, OSTVARI SE - VAŽNA SI!”

 

 

zazeli1 

Europski socijalni fond Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Zaželi - Program zapošljavanja žena

Projekt: „Zaželi, uključi se, ostvari se – važna si!“

Nositelj projekta: Grad Našice

Partneri na projektu:

 • Hrvatski zavod za zapošljavanje Regionalni ured Osijek

 • Centar za socijalnu skrb Našice

Ukupna vrijednost projekta: 7.009.734.50 kuna

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Osnovni cilj Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali je pridonijeti rastu zapošljavanja i jačanju socijalne kohezije u Hrvatskoj. Operativnim su programom razrađena ulaganja u četiri temeljna područja: zapošljavanje i tržište rada, socijalno uključivanje, obrazovanje i cjeloživotno učenje.

Ova operacija ima za cilj uključivanje žena u nepovoljnom položaju na tržište rada, što ujedno podrazumijeva borbu protiv siromaštva i smanjenje nezaposlenosti te prevenciju prerane institucionalizacije i poboljšavanje kvalitete života krajnjih korisnika operacije, osoba u starijoj životnoj dobi, osoba u nepovoljnom položaju ili osoba s invaliditetom pružajući im podršku u svakodnevnom životu, koji žive u teško dostupnim i slabije naseljenim mjestima.

Ženama uključenim u projektne aktivnosti omogućit će se povećanje znanja i vještina potrebnih na tržištu rada kroz dodatno obrazovanje/osposobljavanje kako bi po završetku projekta bile konkurentnije na tržištu rada.

Ciljane skupine Poziva:

Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

Završetkom obrazovanja i osposobljavanja, žene uključene u projekt steći će javnu ispravu o obrazovanju/osposobljenosti.

Projektne aktivnosti:

Zapošljavanje žena pripadnica ranjivih skupina u periodu do 24 mjeseca koje će svojim radom i aktivnostima poboljšati kvalitetu života krajnjim korisnicima, pružajući im primjerice pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl…), pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima. Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje četiri krajnja korisnika.

Tko su krajnji korisnici?

 • krajnji korisnici su osobe starije životne dobi i osobe u nepovoljnom položaju kojima je potrebna pomoć u kućanstvu, između ostalog to mogu biti i osobe sa invaliditetom, osobe sa mentalnom retardacijom, kronični bolesnici te neovisno o starosnoj dobi, a ista usluga im nije već osigurana iz sredstava Državnog proračuna ili drugog javnog izvora i u čijoj identifikaciji sudjeluje Centar za socijalnu skrb. Svakom korisniku na mjesečnoj bazi pripada poklon paket kućnih i higijenskih potrepština.

Kriteriji za odabir krajnjih korisnika u ovom programu ne ovise o imovinskom cenzusu odnosno o visini mirovine.

Razdoblje provedbe projekta je 30 mjeseci, prosinac 2018. – lipanj 2020.

- kontakt mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

- kontakt osobe za više informacija:

Voditelj projekta:

Davor Pavlović

Mob: 099/388-1871

Administrator na projektu:

Bojana Horvatek

Mob: 099/388-1872

 

Zajedno do fondova EU“

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Grada Našice“

 

www.strukturnifondovi.hr strukturni fondovi

http://www.esf.hr/ esf

vidljivost 

Gradonačelnik

gradonacelnik josip miletic
koronavirus grad 2
zona glavna
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

logo lenta
izbori2020
izbori2019
Logo izboriZaEu2019 2
logo manjine 2019
hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.